فضاي سبز كيش شش برابر استانداردهای جهاني

فضاي سبز كيش شش برابر استانداردهای جهاني

به دلیل افزایش سی هزار نفری کیش فضای سبز در این جزیره به ازای هر نفر صدو پنجاه متر مربع است که 6 برابر استانداردهای جهانی است به گزارش روابط عمومی کیش به دلیل زیباتر شدن شهر و هوای پاکیزه طرح افزایش فضای سبز در دستور کار است و پارک های گوناگونی از قبیل پارک سیمرغ پارک مینا و پارک شهر بنا خواهد شد.

 

نوشتن دیدگاه